Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 24 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức giáo dục

Tin tức giáo dục

Cập nhật lúc : 03:13 08/12/2015  

KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015-2016


Căn cứ chỉ thị nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của Bộ giáo dục và đào tạo. Căn cứ kế hoạch hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non tại thị xã Căn cứ Kế hoạch số 256/KH-PGD&ĐT ngày 17 tháng 8 năm 2015 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy; Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016. Trường mầm non Nắng Hồng xây dựng kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2015-2016.


    PHÒNG GD & ĐT HƯƠNG THỦY

   TRƯỜNG MN NẮNG HỒNG

 
   

 


              Số: 51 / KH-MNNH                                        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


         Thủy Châu, ngày 30 tháng 11 năm 2015

KẾ HOẠCH

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2015-2016

 

Căn cứ chỉ thị nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của Bộ giáo dục và đào tạo.

Căn cứ  kế hoạch  hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non tại thị xã

Căn cứ Kế hoạch số 256/KH-PGD&ĐT ngày 17 tháng 8 năm 2015 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016. Trường mầm non Nắng Hồng  xây dựng kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi  năm học 2015-2016 nh­ư sau:

I.  MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

  1. 1.     Mục đích

Đánh giá thực chất việc thực hiện chương trình Giáo dục Mầm non trong các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ.

Tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi thực hiện chương trình trong việc tổ chức các hoạt động theo hướng đổi mới phương pháp giáo dục mầm non.

Lựa chọn và công nhận giáo viên dạy giỏi và là cơ sở để xét thi đua các cấp, đồng thời lựa chọn giáo viên tiêu biểu tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã.

Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng những điển hình  trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

 Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

Nhằm đáp ứng các tiêu chí về trường học đạt chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Yêu cầu

100% giáo viên đang giảng dạy tại trường tham gia.

Hội thi được tổ chức theo các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ được qui định trong Chương trình giáo dục mầm non, bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hành chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non và các văn bản chỉ đạo của ngành.

Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục trẻ.

II. NỘI DUNG HÌNH THỨC TỔ CHỨC

  1. 1.     Nội dung

Thi kiểm tra năng lực

Thực hiện một bài thi kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến chương trình giáo dục của MN, hoặc hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục, chỉ đạo của ngành (gọi là  thi kiểm tra năng lực). Trọng tâm là những phần có liên quan đến giáo viên và phải thông báo cho giáo viên biết trước ít nhất 1 tuần.

 Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết, thời gian là 60 phút bằng hình thức kết hợp tự luận và trắc nghiệm.

  1. Hình thức

Thi kiểm tra năng lực: Bài thi viết trắc nghiệm và tự luận.

Chấm SKKN hoặc 1 bộ đồ dùng, đồ chơi (có thuyết minh kèm theo)

Thi thực hành hoạt động giáo dục được tổ chức tại lớp học. Nội dung tham gia thi thực hành là nội dung hoạt động giáo dục lần đầu được tổ chức cho trẻ tại lớp đó. Giáo viên sẽ được nhà trường thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục đã đăng ký trong thời gian ít nhất là một tuần trước thời điểm thi giảng.

Giáo viên dạy theo kế hoạch chủ đề đang dạy tháng 12.

III/ ĐỐI TƯỢNG,  ĐIỀU KIỆN

1. Đối tượng tham gia Hội thi

Tham gia Hội thi cấp trường là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường mầm non Nắng Hồng; (7 giáo viên)

  1. 2.     Điều kiện tham gia hội thi

Giáo viên tham gia Hội thi phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm, hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, hoặc đồ dùng, đồ chơi (có thuyết minh kèm theo) do giáo viên tự sáng tạo đã áp dụng có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Giáo viên tham gia dự thi phải đạt trình độ chuẩn đào tạo trở lên của cấp học mầm non theo quy định, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, được cha mẹ trẻ và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận. Được đánh giá xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

IV/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM , KINH PHÍ  TỔ CHỨC HỘI THI

1. Thời gian thi

- Từ ngày 19/12 đến ngày 31/12/2015.

- Ngày 31/12/2015 : Tổng kết

2.  Địa điểm

- Thi thực hành tại lớp

- Thi lý thuyết tại phòng học lớp nhỡ Thạch an.

3. Kinh phí

- Kinh phí tổ chức được trích từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của nhà trường

V. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GV DỰ THI VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Tiêu chuẩn cách đánh giá xếp loại giáo viên

Sáng kiến kinh nghiệm hoặc đồ dùng, đồ chơi (có thuyết minh kèm theo) do giáo viên tự sáng tạo có hướng dẫn sử  dụng, được nhà trường nhận xét, đánh giá và xếp loại khá trở lên trong 2 năm học gần nhất năm tổ chức hội thi;

Bài thi kiểm tra năng lực được đánh giá theo theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của Ban Đề thi. Bài thi do 2 giám khảo chấm độc lập;

 Bài thực hành tổ chức hoạt động giáo dục được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tổ chức hoạt động học theo quy định hiện hành. Mỗi bài thi thực hành có từ 2 giám khảo trở lên chấm điểm độc lập.

a. Hoạt động học (hoặc chơi tập): 20 điểm.

- Từ 17 điểm đến 20 điểm: xếp loại giỏi

- Từ 15 điểm đến dưới 17 điểm  : xếp loại khá

- Từ 13 điểm đến dưới 15 điểm đến : xếp loại trung bình

- Dưới 13 điểm : Không đạt

b. Kiểm tra năng lực: 10 điểm

- Từ  8,5 điểm đến 10 điểm: xếp loại giỏi

- Từ  7 điểm đến dưới 8,5 điểm : xếp loại khá

- Từ 5 điểm đến dưới  7 điểm  : xếp loại trung bình

- Dưới 5 điểm : Không đạt

c. Sáng kiến kinh nghiệm hoặc 1 bộ đồ dùng, đồ chơi: 10 điểm

- Từ  8,5 điểm đến 10 điểm: xếp loại tốt

- Từ  7 điểm đến dưới 8,5 điểm: xếp loại khá

- Từ 5 điểm đến dưới  7 điểm : xếp loại ĐYC

- Dưới 5 điểm : Không đạt

* Xếp loại chung: Giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi

- Hoạt động học: Đạt loại giỏi

- Kiểm tra năng lực : Xếp loại khá trở lên.

- Sáng kiến kinh nghiệm : Xếp loại khá trở lên.

2. Cơ cấu giải thưởng:

- Giải nhất: 200.000đ

- Giải nhì: 150.000đ

- Giải ba: 100.000đ

- Giải khuyến khích: 70.000đ

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Trường xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi; thành lập ban tổ chức, các ban giám khảo, ra đề, hướng dẫn thể lệ thi, đề cương ôn tập và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ hội thi; cấp giấy chứng nhận và tặng thưởng đối với giáo viên đạt thành tích cao trong hội thi.

Trên đây là kế hoạch hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2015- 2016 của Trường Mầm non Nắng Hồng, yêu cầu các tổ chuyên môn tiến hành triển khai và lập danh sách giáo viên đăng ký tham dự thi, tên đề tài tự chọn gửi và tập hợp các sáng kiến kinh nghiệm hoặc đồ dùng, đồ chơi của giáo viên về bộ phận văn thư chậm nhất trước ngày 10 tháng 12 năm 2015 để nhà trường xếp lịch thi thực hành theo kế hoạch.    

 

  Nơi nhận:

- Phòng GD & ĐT thị xã (để báo cáo);

- Ban Giám hiệu và các Tổ, khối (để theo dõi, chỉ đạo);

- Toàn thể CBGV (để biết, thực hiện);

- Các đoàn thể thuộc trường(để phối hợp);

- Lưu: HSCM,VT.

    KT. HIỆU TRƯỞNG

    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

    Nguyễn Thị Tuyết Mai

Số lượt xem : 644

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác